lördag 18 februari 2017

Kom, helge Ande, till mej in


1. Kom, helge Ande, till mej in,
upplys min själ, upptänd mitt sinn,
bevara mej, jag ber dej.
Låt lysa livets ljus för mej
och lär mej troget följa dej,
åt dej jag helt vill ge mej.

2. Nu i all sanning led du mej
och låt förståndet öppna sej,
ja, lär mej, Gud, din vilja.
Från alla synder gör mej fri,
din godhet vill jag leva i,
allt ont ifrån mej skilja.

3. Hjälp, Herre, nåderik och blid
att jag av hjärtat all min tid
mej håller vid det ena:
att tro på Herren Jesus Krist
och öva kärlek utan list.
Min hjälp är du allena.

4. Nu på min sida alltid stå
så Satan mej ej skada må, 
ej världen mej förföra.
Ja, med min ande vittne bär
att också jag Guds barn nu är,
som du vill saliggöra.

5. Jag känns ju vid min svaghet all,
jag vet ej vad jag bedja skall,
vad gagnar eller skadar.
O helge Ande, bed för mej
och lär mej säga efter dej
mitt Abba, käre Fader!


6. Ge lycka, Gud, till allt gott verk,
befrämja det och kraften stärk,
så att jag alla dagar
får växa, vägledd av ditt råd,
ålder, visdom och i nåd,
just så som dej behagar.


7. O glädjens Ande, stå mej bi
i all den sorg jag kommer i
och helst när döden kallar.
Ja, låt mej också där bli ledd,
som kristen vara väl beredd
och i din famn få falla.
lördag 16 juli 2016

Nu firar vi en ljuvlig tid
1. Nu firar vi en ljuvlig tid,
då Anden sändes med Guds frid
och i apostlar satte spår
som över våra tankar går.

2. Han sken som eld på var och en,
och dessa, värmda av hans sken,
blev visa, eftersinnande,
i ord och kärlek brinnande.

3. Och deras tungor glödde så
att många undrade därpå
och höll dem först för druckna män,
fastän det var på morgonen.

4. Och Petrus visade med makt
att Joel detta förutsagt
om Andens eldsutgjutelse
om barns och gamlas smörjelse.

5. Guds lag vid pingst på Sinai
fick välkänd genom Moses bli,
nu kom Guds Ande samma dag
och lär oss hålla Herrens lag.

6. Ja, du som lärt profeterna
och upplyst sen apostlarna,
förlåt oss all vår skuld och brist,
ge frid och avstyr satans list.

7. Dej över oss förbarma nu
och sänd till oss de gåvor sju
du ger i Herrens Jesu namn
till vårt och alla mänskors gagn.

8. Du vare lovad utan slut,
som Fadern nådigt sände ut
i hela världen denna dag
till hjälp i vårt missionsuppdrag!

O jordens Gud och kyrkans
Alt. koral:

1. O jordens Gud och kyrkans,
kom, hör vårt nödrop du!
Vår ledning saknar styrka
och folket slits itu.
Vårt guld i bojor slår oss,
förakt gör freden kort,
ta ej ditt ljus ifrån oss,
men ta vårt högmod bort!

2. Från allt som rädslan lär oss,
från svek mot sanningen,
från fagert tal som tär oss
men tröstar grymma män,
från lysten profanering
av heder, mod och svärd,
från djävulsk slutplacering
fräls, gode Gud, vår värld!


3. Smid med din Ande samman
vad satan splittrat har,
ja, med den helga flamman
smält om och fräls envar.
I vrede och i jubel
lyft upp vår värld, vårt land,
tänd hopp och tro i nuet
och håll oss i din hand.

När Kristus, Guds den Högstes Son1. När Kristus, Guds den Högstes Son,
just skulle fara härifrån
att himlens glans och lovsång få,
han sa till lärjungarna så:

2. Jag far nu upp till Gud, min Far,
men stanna här i staden kvar
till dess ni får Guds Ande god
som Fadern lovar ger er mod.

3. I hjärtat gömde de hans tal,
där de i husets övre sal
endräktigt, enligt Kristi bud,
i bönen ropade till Gud. 

4. På pingstens dag vid timme tre,
då fick de Herrens under se.
En häftig vind kom ovanfrån,
uppfyllde huset med ett dån.

5.Eldstungor kunde de nu se,
av Andens gåvor fylldes de,
så de Guds ord förkunnade
och många språk nu talade.

6. Från många länder fanns där folk,
som allt förstod helt utan tolk.
Fast galileer talade
sitt modersmål dock hörde de.

7. En del som redan kände dem
och visste väg till deras hem,
de sa: Hur ska man alls förstå
att olärt folk kan tala så?

8. Fast andra gjorde spe av dem:
Det är ju bara druckna män!
Men Petrus sa: Ge noga akt
på allt det som nu här blir sagt!

9. Från Joels bok han texten tog,
från Davids psalmer verser drog,
hans tal till deras hjärtan gick
och många annat sinne fick.

10. Ni män och bröder, sporde de,
hur ska vi bli befriade
från synden som vi fångats i?
Ja, säg, vad gör vi, säg det ni!

11. Men Petrus svarade: gör bot,
i Jesu namn ta dopet mot,
som gåva ni då Anden får,
för er och barnen löftet står.


12. De följde Petrus´ goda råd,
de trodde Kristus och hans nåd.
Tre tusen blev med tro och dop
upptagna i Guds kyrkas hop.

13. Guds Ande, du som skänks oss fritt,
låt oss vart syndaband bli kvitt
på Kristi sanna kyrkas vis,
Gud, Fader, Son och dej till pris.

måndag 23 maj 2016

Apostlarna satt i Jerusalem
Alt. koral: 1. Apostlarna satt i Jerusalem
och väntade Herrens timma,
då liksom en stormvind han kom till dem,
som dån de hans röst fick förnimma.

2. Det rörde dem alla förunderligt,
de hade ej sådant erfarit.
Från himlen de syntes med klaraste sikt,
där länge de inskrivna varit.

3. Där såg man på dessa som livets ord
nu skulle med kraft få förkunna,
om himmelens glädje vid Herrens bord
som Herren åt jorden vill unna.

4. Det hördes på Sion ett sus och brus,
när firad blev Sinailagen,
med kraft ifrån höjden ett litet hus
uppfylldes på pingstsöndagen.

5. Då sågs där tungor som eld och glöd,
de flög Guds vänner i munnen,
på olika modersmål ordet nu ljöd,
fast ett och detsamma i grunden.

6. Så tändes på jorden det ljus från Gud
som givit all världen en stråle,
där levande röster Guds frälsningsbud
förkunnat på modersmålet.

7. Och om vi tills nu detta stora ord
som småbarn har jollrat och stammat -
av himmelens eld, som kom till vår jord
vi har dock en gnista anammat.

8. Den gnistan, den glöder hos oss ännu
och blossar nog upp i Guds timma.
Det minns vi så glada idag, jag och du,
när himmelens klockor hörs ringa!

onsdag 18 maj 2016

Kom, alla folk på denna jordAlt. koral:1. Kom, alla folk på denna jord
och lär Guds kärlek känna!
Den ropas ut i livets ord
till världens alla ändar:
Var fattig syndare må gå
att nåd hos Jesus Kristus få,
ja, evigt liv och glädje!

2. Guds ord att han är mild och god
och sej med oss försonar,
Guds ord om Jesu död och blod
så starkt och mäktigt tonar
att det kan väcka den igen,
som ligger död i synden än:
stå upp då från de döda!

3. Det lyser in i hjärtats natt
så det i själen dagas,
när Jesus som en funnen skatt
i tron ses emottagas.
Då blir vår hela vandring ny,
då vill och kan man synden sky
och följa Jesus efter.

4. Så låt, barmhärtighetens Gud,
ditt ord med kraft förkunnas
och må ditt stora glädjebud
av oss åt alla unnas,
så alla värms av Andens glöd
och hämtar liv i överflöd
av Jesu nåd och kärlek!

tisdag 17 maj 2016

Otrons onda ande trängerAlt. koral:1. Otrons onda ande tränger
fruktansvärt på jorden fram!
Fåfängt templets port man stänger

om ej hjärtat stängas kan.
Styggelse i hemmet sitter,
styggelse i hjärtat bor.
Lögn blir trodd, fast hopsnört bitter,
sanning skys, fast god och stor.

2. Ack, hos själva sändebuden
ej Guds Ande alltid bor!
Leder den till Jesus bruden
som ej själv på Jesus tror?
Ännu finns det fariséer
som förtröstar på sin dygd,
ännu finns det sadducéer,
skamlöst fräcka i var bygd.

3. Men så blir det vår på jorden,
pingsten flammar hög och ljus
och de stora högtidsborden
dukas i vår Faders hus.
Kom, ja, kom nu, ni som samman
där vill gästa, där vill bo!
Själv, o Gud, tänd kärleksflamman,
lär oss älska, lär oss tro!

4. Anden allas hjärtan röre,
tände eld och skänke frid,
frukt vi bäre, ordet göre,
före Andens svärd i strid.
Våren redan pryder jorden,
blomstre även hjärtats vår!
Fulla blive högtidsborden
där vi himlabrödet får!